Wetenswaar­digheden #1: januari – medio juni ’21

Geplaatst op 29 juni 2021

Hierbij presenteren we graag de eerste versie van onze ‘wetenswaardigheden’. Periodiek geven we via de wetenswaardigheden op een andere manier inzicht in waar zoal aan gewerkt wordt in de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz en waar dat zoal toe leidt. Een overzicht op hoofdpunten.

Via ons sociaal platform www.rvggz.nl kun je achtergrondinformatie vinden bij één of meer van onderstaande onderwerpen (en over onderwerpen die niet in deze wetenswaardigheden aan bod komen). Zoals via de thema’s, deelnemerspagina’s, de pagina ‘over ons‘ of via de zoekfunctie.

Deelnemers

In totaal nemen tien organisaties deel aan de beweging. Na Arkin (Mentrum), GGZ Friesland, GGZ Noord-Holland-Noord en LEVANTOgroep, sloten de afgelopen maanden ook Dimence, GGZ Eindhoven, GGZ Rivierduinen, HVO Querido, Kwintes en Parnassia aan. Daarnaast overwegen enkele organisaties nog deelname, zoals het Leger des Heils.

Voor meer informatie over de deelnemende organisaties, zie deze pagina op ons sociaal platform: www.rvggz.nl/deelnemers

De eerste deelnemers vormen een divers landelijk netwerk. Waar zij in het land actief zijn verschilt: in steden en op het platteland, verspreid door Nederland. Ook de organisatie-grootte varieert: er doen kleine en grote organisaties mee. De achtergronden van mensen die zorg en ondersteuning krijgen verschillen per deelnemende organisatie. Van kinderen tot volwassenen en het gaat om ggz-organisaties, organisaties voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en combinaties daarvan. Deelnemers bieden ook forensische zorg en zorg aan mensen met verslavingsproblematiek. 

Startbijeenkomst Radicale vernieuwing langdurige ggz 26 januari 2021

Op 26 januari was het zover, de online startbijeenkomst van Radicale vernieuwing langdurige ggz. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de deelnemers en betrokken partijen de ambitie delen om het leven en het werken in de langdurige ggz-zorg te vernieuwen vanuit de praktijk – en met alle betrokken mensen. Om daarmee de goede initiatieven die in het land gaande zijn te versterken. Door de focus te leggen op wat voor mensen van betekenis is en hoe zij van betekenis kunnen en willen zijn voor zichzelf en voor anderen. Als je dat consistent en op alle niveaus als uitgangspunt neemt, heeft dat consequenties voor hoe je de zorg organiseert.

Naast de activiteiten die mensen daarvoor ondernemen in de deelnemende organisaties, gaan we in de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz van elkaar leren, inspiratie opdoen en vraagstukken, dilemma’s en successen delen. Als er belemmeringen zijn waar zorgkantoren, inspectie, zorgautoriteit of VWS kunnen helpen, dan willen zij graag meedenken en helpen waar mogelijk.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat naast de door ieder gedeelde verhalen over de motivatie om zich in deze beweging in te zetten, ook de open en kwetsbare opstelling (en het delen van dilemma’s) een kracht bleek. Want dit is een belangrijke basis om (elkaar) te kunnen versterken.

Ter inspiratie voor een idee waar een beweging Radicale vernieuwing in de zorg toe kan leiden, vertelde Lia de Jongh (voorzitter Raad van Bestuur Topaz en deelnemer aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg) welke impact vier jaar deelname zoal heeft op cliënten, naasten en medewerkers van Topaz. Maar ook op de organisatiecultuur.

Lees en bekijk hier het hele verslag van de startbijeenkomst.

Kernteam voortvarend van start 

Na de kennismakingsbijeenkomst met de eerste deelnemers in januari zijn de deelnemers en het kernteam aan de slag gegaan. Het kernteam bestaat uit mensen uit deelnemende organisaties, mensen van landelijke partnerorganisaties de Nederlandse ggz, Phrenos, Trimbos en Valente, mensen van LOC Waardevolle zorg (naast partner ook ondersteuner van de beweging) en VWS-vertegenwoordigers. In de maandelijkse kernteam-ontmoetingen wisselen we ervaringen uit van radicale vernieuwing in de praktijk. Op basis van die ervaringen en wensen uit de praktijk zetten deelnemers de koers van de beweging verder uit. Onze missie is helder, maar het speelveld is breed. Door deze werkwijze wordt duidelijk wat de beweging kan doen om mensen in de praktijk te ondersteunen en versterken. 

Vanuit het kernteam is bijvoorbeeld het initiatief ontstaan om de krachten te bundelen om de mensen die langdurig ggz-zorg ontvangen in beeld te brengen, hun verhalen te horen en zo ook in de samenleving meer zichtbaarheid te geven aan deze mensen. De resultaten hiervan kunnen we het komend half jaar gaan delen.

VWS, IGJ, NZa en zorgkantoren

De afgelopen maanden maakte het kernteam kennis met vertegenwoordigers van zorgkantoren, de inspectie en Nederlandse Zorgautoriteit. Zij geven aan de beoogde cultuuromslag ook te willen en waar nodig hun bijdrage aan de vernieuwingsbeweging te leveren. Ze willen leren van inzichten en ervaringen die we met elkaar opdoen.

Nu de basis van de beweging staat gaan we een nieuwe fase in. Daarbij is het waardevol dat het ministerie van VWS heeft aangegeven deel te nemen aan het kernteam. VWS was al betrokken; naast een startsubsidie is het ministerie bereid om stil te staan bij de vragen: wat betekent deze vernieuwing voor onze rol en taakuitvoering? Welke bijdrage willen wij leveren? Daarnaast ondersteunt VWS om eventuele knelpunten in wet- en regelgeving op de juiste plek te agenderen en waar mogelijk op te lossen. Door deelname in het kernteam kan VWS directer betrokken raken bij wat de vernieuwing inhoudelijk en praktisch vergt.

Kompas

Uit de eerste gesprekken in het kernteam klinkt de wens om meer aandacht te geven aan en begrip te krijgen voor de mensen die ondersteuning, begeleiding en behandeling krijgen in de langdurige ggz. Omdat het primair om kwaliteit van leven en relaties gaat, in plaats van regels, gewoontes en (organisatie)belangen, willen we bij de mensen om wie het gaat beginnen. Het uitgangspunt van de vernieuwing is dat je dat steeds kunt doen. Uit eerste ervaringen blijkt hoe belangrijk het is dat we een plek gecreëerd hebben waar die droom als kompas kan fungeren, bij te nemen beslissingen. We starten de vernieuwingsbeweging nu gaandeweg op. Maar doen we dat, ook als kernteam, echt op basis van wat ertoe doet voor de mensen om wie het gaat? Die vraag stellen we onszelf keer op keer.

In het startdocument kun je meer lezen over de droom als kompas voor de vernieuwing.

Kampvuurgesprekken

Dat radicale vernieuwing begint bij mensen en relaties, is ook de kern van de ‘kampvuurgesprekken’ die deelnemende organisaties organiseren. In elke deelnemende organisatie gaan mensen die zorg krijgen, naasten, zorgverleners, ervaringsdeskundigen, managers en bestuur in gesprek. Iedere organisatie kiest hiervoor de vorm en inhoud die relevant en helpend is voor de ontwikkeling in de eigen organisatie.

Ook mensen van de partners in de beweging zijn daarbij betrokken. Het doel van deze gesprekken is om de betrokkenheid bij de beweging te vergroten, de organisaties inzicht te laten krijgen in hun eigen wensen voor vernieuwing en dilemma’s – en om te komen tot concrete thema’s waaraan we in de beweging met elkaar kunnen werken. Dat gebeurt in een open sfeer waarin mensen zich uitgenodigd kunnen voelen om persoonlijk ervaringen, wensen en zorgen te delen. Vandaar de naam kampvuurgesprekken. 

Inmiddels heeft bij enkele deelnemende organisaties het  kampvuurgesprek plaatsgevonden, bij Kwintes en bij Mentrum. Mensen binnen de organisatie zijn gelijkwaardig met elkaar in gesprek gegaan, vanuit een nieuwsgierigheid naar elkaars wensen en verlangens in de geestelijke gezondheidszorg waarin het gaat om relaties. Ook is hier gedeeld waar de uitdagingen liggen en wat Radicale vernieuwing daarin kan betekenen.

Lees hier de blog van Dieger ten Berge (coördinator Radicale vernieuwing langdurige ggz) over het eerste kampvuurgesprek bij Kwintes.

29 juni: Halfjaarlijkse ontmoeting

In juni blikken we tijdens een bijeenkomst met alle deelnemers kort terug en kijken we vooral vooruit op de stappen die we individueel en gezamenlijk willen zetten in het vervolg van 2021. Na de zomer vervolgen we de kampvuurgesprekken, kernteam-overleggen en ontstaan eerste acties in het kader van thema’s die nu voor deelnemers relevant zijn. Actie-onderzoekers maken inzichtelijk wat er ontdekt en geleerd wordt in deze beweging – zie ook hieronder.

Concrete ervaringen van alle betrokkenen brengen we waar mogelijk steeds in beeld via onze communicatie, hou daarvoor onze media in de gaten. Of neem een kijkje op ons sociaal platform www.rvggz.nl voor eerdere ervaringen van deelnemers en andere betrokkenen.

Actie-onderzoek van start

Een team actie-onderzoekers vanuit het Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos begeleidt de beweging. Ze doen dit door in de praktijk te onderzoeken en oplossingen te zoeken voor problemen die zich voordoen. De onderzoekers willen hierin graag nauw samenwerken met de deelnemende organisaties, professionals, cliënten en hun naastbetrokkenen. 

De start van het onderzoek is gemaakt doordat de onderzoekers deelnemen aan de kampvuurgesprekken.

Nieuwsbrief & sociale media

De eerste nieuwsbrieven zijn intussen verschenen.

Je kunt ons ook volgen via de sociale media: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram.

Meer weten

Op www.rvggz.nl  kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij een of meer van bovenstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, of trefwoorden bij berichten. Of via de zoekfunctie.

Via onze Praat mee-pagina kun je ons netwerk ook online benutten:

  • delen wat je al doet om tot verandering te komen
  • laten weten wat daar belangrijk voor is
  • ideeën plaatsen hoe dat meer effect kan krijgen via onze landelijke vernieuwingsbeweging
  • een vraag stellen

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese